Խորագիր:

2017-2018 ուսումնական տարվա քննությունների օրերը հայտնի են

2017-2018 ուսումնական տարվա քննությունների օրերը հայտնի են

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2017 թ. դեկտեմբերի 4-ի հրամանով հաստատվել է 2017-2018 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը:

1. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետև` Հաստատություն) 4-րդ
և 9-րդ դասարաններում անցկացվում են համապատասխանաբար` գիտելիքների
ստուգում և ավարտական քննություններ` հունիսի 1-24-ը:

2. Հաստատությունների 12-րդ դասարաններում անցկացվում են պետական
ավարտական քննություններ՝ դեկտեմբերի 25-29-ը և/կամ հունիսի 1-23-ը:

12-րդ դասարանի սովորողը դեկտեմբեր ամսին կարող է հանձնել այն առարկա(ներ)ի պետական ավարտական քննություն(ներ)ը, որ(ոնք)ը չի ընտրել և չի ուսումնասիրելու 2-րդ կիսամյակում: Միասնական քննությանը մասնակցող սովորողը դեկտեմբերին պետական ավարտական քննություն(ներ) կարող է հանձնել միայն այն առարկա(ներ)ից, որ(ոնք)ը չի հանձնելու միասնական քննությունների համակարգով:

3. Դեկտեմբերին կազմակերպվող պետական ավարտական քննություններին մասնակցելու համար սովորողները մինչև դեկտեմբերի 5-ը գրավոր դիմում են հաստատության տնօրենին: Հաստատության տնօրենը դեկտեմբերի 5-ից մինչև 11-ը ներառյալ քննություններ հանձնողների դիմում-հայտերը էլեկտրոնային եղանակով
փոխանցում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի
գնահատման և թեստավորման կենտրոն (այսուհետև` ԳԹԿ):

4. Հունիս ամսին կազմակերպվող պետական ավարտական քննություններին
մասնակցելու դիմում-հայտերը հաստատության տնօրենը նույն ձևով ԳԹԿ է փոխանցում փետրվարի 1-ից մինչև մարտի 15-ը ներառյալ:

5. Քննությունները սկսվում են առավոտյան ժամը 1000-ին: Սովորողները Հաստատություն են ներկայանում ժամը 900-ին:

6. Ուսման մեջ գերազանց առաջադիմության համար Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարության գերազանցության մեդալի (այսուհետ` Մեդալ) հավակնորդ սովորողները թույլատրվում են քննության` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն (այսուհետ`
Նախարարություն) ներկայացված ցուցակի:

7. Քննությունների միջև ընկած օրերին դասավանդող ուսուցիչները սովորողների
համար քննական առարկաներից կազմակերպում են խորհրդատվություններ`
Հաստատության տնօրենի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:

8. 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգումն անցկացվում է.

1) «Մայրենի» առարկայից` թելադրություն. քննությանը տրվում է 60 րոպե
2) «Մաթեմատիկա» առարկայից` գրավոր. քննությանը տրվում է 60 րոպե
3) «Ռուսաց լեզու» առարկայից` բանավոր` ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններում:
4) «Մայրենի լեզու և գրականություն» առարկայից` բանավոր` ազգային
փոքրամասնությունների դասարաններում:

5) Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքները (առնվազն 4 տարբերակ) կազմում են
Հաստատության մեթոդմիավորումները` ըստ ԳԹԿ-ի կողմից մշակված նմուշների:

Առաջադրանքների նյութն ընտրվում է Նախարարության կողմից երաշխավորված և
Հաստատությունում գործածվող դասագրքերից:

6) Հաստատության տնօրենը հաստատում է առաջադրանքները, կնքում և ծրարում:
Ծրարներից մեկը բացվում է գիտելիքների ստուգման օրը` քննասենյակում,  սովորողների ներկայությամբ:

7) Գրավոր աշխատանքը գնահատվում է 10 միավորային համակարգով:

8) Գիտելիքների ստուգումն իրականացնում են դասավանդող ուսուցիչը և տնօրենի
կողմից նշանակված ներկայացուցիչը:

9. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար
գրավոր քննության ժամանակ կարող է տրվել լրացուցիչ 30-ից 40 րոպե` ապահովելով
երեխայի կարիքին համապատասխան պայմաններ:

10. 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարաններում անցկացվող «Ռուսաց լեզու», «Ռուս
գրականություն» (բանավոր, ռուսերենով ուսուցմամբ համապատասխան դասարանների համար) և «Մայրենի լեզու և գրականություն» (բանավոր, ազգային
փոքրամասնությունների համար) առարկաների քննական առաջադրանքների
հարցաշարերը և հարցատոմսերը կազմում են տվյալ Հաստատության առարկայական
մեթոդական միավորումները` Նախարարության կողմից երաշխավորված դասագրքերի և նյութերի հիման վրա:

11. 9-րդ դասարանում ավարտական և 12-րդ դասարանում պետական ավարտական
քննական առարկաների առաջադրանքները կազմվում են ԳԹԿ-ի կողմից:
Առաջադրանքների նյութն ընտրվում է Նախարարության կողմից երաշխավորված և

Հաստատությունում գործածվող դասագրքերից կամ ձեռնարկներից, շտեմարաններից:

1) «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի 9-րդ դասարանում պետական ավարտական
քննությունը, 12-րդ դասարանում ամփոփիչ ստուգարքը ընդունվում են
Հաստատության տնօրենի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից` հետևյալ
կազմով. հանձնաժողովի նախագահ, դասավանդող (քննող) ուսուցիչ և
հանձնաժողովի երկու անդամներ:

Քննությունը կամ ստուգարքը անցկացվում են` համաձայն Նախարարության կողմից հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 9-րդ և 12-րդ ավարտական դասարանների «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի քննությունների նորմատիվային պահանջների քննության գնահատումը` 10 միավորային համակարգով:

12. 9-րդ դասարանի ավարտական քննություններն անցկացվում են.

1) «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայից` փոխադրություն. քննությանը
տրվում է 90 րոպե:
2) «Գրականություն» առարկայից` բանավոր:
3) «Հայոց պատմություն» առարկայից` բանավոր:
4) «Մաթեմատիկա» առարկայից` գրավոր. քննությանը տրվում է 120 րոպե:
5) «Բնագիտություն» /«Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն»,
«Աշխարհագրություն» / առարկայից՝ գրավոր՝ սովորողի ընտրությամբ, քննությանը
տրվում է 120 րոպե:
6) «Օտար լեզու» («Ռուսերեն», «Անգլերեն», «Ֆրանսերեն», «Գերմաներեն» և այլ
լեզուներ) առարկայից` բանավոր` սովորողի ընտրությամբ.
7) «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից` քննաշրջանի ընթացքում (նորմատիվների հանձնում):
8) «Ռուս գրականություն» առարկայից` բանավոր` ռուսերենով ուսուցմամբ
դասարանների համար:
9) «Մայրենի լեզու և գրականություն» առարկայից` բանավոր` ազգային
փոքրամասնությունների դասարանների համար:

10) 9-րդ դասարանում անցկացվող «Հայոց լեզու և գրականություն» գրավոր քննության
(փոխադրություն) կազմակերպման, անցկացման և գնահատման համար հաստատության տնօրենի հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով:

11) Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տնօրենը կամ նրա նշանակած ուսուցիչը
(հանձնաժողովի նախագահ), տվյալ դասարանում առարկան դասավանդող ուսուցիչը
(ստուգող ուսուցիչ ) և ընթերական (տվյալ կամ հարակից առարկայի մասնագետ):

12) Սովորողները քննասենյակում տեղավորվում են վիճակահանության միջոցով:

13) Քննության ընթացքում քննասենյակում կարող են գտնվել միայն հանձնաժողովի
անդամները:

14) Սովորողները գրավոր աշխատանքը գրում են կապույտ գույնի միջուկով, տնօրենի
կողմից կնքված և ստորագրված աշակերտական տետրում կամ առնվազն 4 թերթից
բաղկացած աշակերտական տետրի էջերում: Աշխատանքը բաժանվում է երկու մասի`
սևագրության (2-րդ մաս) և մաքրագրության (1-ին մաս): Ստուգվում է միայն
մաքրագրությունը` կարմիր գույնի միջուկով:

15) Փոխադրության նյութը (տեքստը) կամ նյութի վերնագիրը (դասագրքի, ձեռնարկի
էջանշումով, հրատարակման տարեթվով տվյալները և գնահատման չափանիշները)
հաստատությունները քննության օրը ստանում են ԳԹԿ-ից կամ ԿԳ նախարարությունից`
էլեկտրոնային եղանակով:

16) 9-րդ դասարանում բանավոր քննությունները կազմակերպելու, անցկացնելու և
գնահատելու նպատակով հաստատության տնօրենի հրամանով ստեղծվում է
հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվում են հաստատության տնօրենը կամ նրա
նշանակած ուսուցիչը (հանձնաժողովի նախագահ), տվյալ առարկայի ուսուցիչը (քննող
ուսուցիչ) և ընթերական (տվյալ կամ հարակից առարկայի մասնագետ) :

17) Սովորողները քննասենյակ են մտնում ցուցակում իրենց անունների հերթականությանը համապատասխան.

18) Սովորողների ցուցակում սովորողն իր անվան դիմաց ստորագրում է, որից հետո
քննասենյակում ընտրում է քննատոմսը.

19) Քննատոմսը ընտրելուց հետո սովորողը քննասենյակում ստանում է բանավոր
հարցման թերթ, որում կարող է գրի առնել իր պատասխանները, լրացուցիչ հարցերը և
դրանց պատասխանները.

20) Սովորողի պատասխանը գնահատվում է 20 միավորանոց համակարգով

21) Հաստատությունները «Հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն» և «Օտար
լեզու» առարկաների բանավոր քննությունների հարցաշարերը կամ հարցատոմսերը
կազմում են հաստատության մեթոդմիավորումները՝ ըստ ԳԹԿ-ի կողմից մշակված և
տրամադրված նմուշների: Հաստատությունները «Հայ գրականություն», «Հայոց
պատմություն» և «Օտար լեզու» առարկաների բանավոր քննությունների հարցաշարերը կամ հարցատոմսերը ստանում են «Կրթություն» շաբաթաթերթից կամ ԳԹԿ կայքից:

«Հայ գրականություն» և «Օտար լեզու» առարկաների քննական առաջադրանքների հարցաշարերը և հարցատոմսերը կազմվում են 7-9-րդ դասարանների ծրագրային նյութից, «Հայոց պատմություն» առարկայի քննական առաջադրանքները՝ 6-9-րդ դասարանների ծրագրային նյութից:

22) 9-րդ դասարանում «Մաթեմատիկա» և «Բնագիտություն» առարկաների
քննություների կազմակերպման, անցկացման, ստուգման և բողոքարկման ընթացակարգը տե´ս սույն աշխատակարգի 19-59 կետերը:

13. 12-րդ դասարանում պետական ավարտական քննություններն անցկացվում են.

1) «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայից` գրավոր` դեկտեմբերին կամ
հունիսին. քննությանը տրվում է 120 րոպե:

2) «Հայոց պատմություն» առարկայից` գրավոր` դեկտեմբերին կամ հունիսին.
քննությանը տրվում է 120 րոպե:

3) «Մաթեմատիկա» առարկայից` գրավոր` դեկտեմբերին կամ հունիսին. քննությանը
տրվում է 120 րոպե:

4) «Ռուս գրականություն» առարկայից` բանավոր` ռուսերենով ուսուցմամբ դասարանների համար` դեկտեմբերի կամ հունիսի քննաշրջանի ընթացքում` ըստ սովորողի ցանկության:

5) «Մայրենի լեզու և գրականություն» առարկայից` բանավոր` ազգային
փոքրամասնությունների դասարանների համար` դեկտեմբերի կամ հունիսի քննաշրջանի ընթացքում` ըստ սովորողի ցանկության:

14. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք` մտավոր հետամնացություն
ունեցող սովորողների հաջորդ դասարան փոխադրումը կատարվում է անհատական
ուսուցման պլանով իրականացված գնահատման հիման վրա (ԱՈւՊ):

15. Հատուկ հանրակրթական դպրոցներում գործում է սույն աշխատակարգը`
պահպանելով ավարտական դասարանների համապատասխանությունը:

16. Քննական գրավոր աշխատանքները, մինչև դրանց ստուգման ավարտը, պահպանվում են քննական հանձնաժողովի նախագահի մոտ, ապա սահմանված կարգով արխիվացվում:

17. Քննությունից բացակայած կամ ուշացած Մեդալի հավակնորդ սովորողը զրկվում է Մեդալ ստանալու իրավունքից:

18. Պետական ավարտական (12-րդ դասարան) քննությունները կազմակերպվում են
ավարտական քննական կենտրոններում:

19. Քննական կենտրոն է դառնում յուրաքանչյուր Հաստատություն: Հաստատության
տնօրենը կամ նրան փոխարինող անձն ի պաշտոնե տվյալ ավարտական քննական
կենտրոնի ղեկավարն է:

20.Քննական կենտրոնում քննության ընթացքը կազմակերպելու համար քննական
կենտրոնի ղեկավարը կարող է նշանակել օգնական, հերթապահներ:

21. Քննասենյակներում քննության ընթացքը կազմակերպելու համար քննական կենտրոնի ղեկավարը նշանակում է քննության ընթացքի կազմակերպիչներ, ովքեր չեն կարող լինել տվյալ քննական առարկայի մասնագետներ:

22. Մինչև 30 սովորող ունեցող քննասենյակում աշխատանքները համակարգում է 2
կազմակերպիչ: 30-ից ավելի սովորող ունեցող քննասենյակում առաջին 30
սովորողների համար` 2 կազմակերպիչ, մեկական կազմակերպիչ` յուրաքանչյուր
հաջորդ 30-ի համար, ևս մեկ կազմակերպիչ` վերջին 20 և ավելի սովորողների համար:

23. Քննական կենտրոնի ղեկավարը քննասենյակի կազմակերպիչներից մեկին նշանակում է պատասխանատու կազմակերպիչ, որը համակարգում է քննասենյակի
կազմակերպիչների աշխատանքը:

24. Քննական կենտրոնի ղեկավարը կամ օգնականը, քննությունը սկսվելուց մեկ ժամ
առաջ, կատարում է կազմակերպիչների գրանցում և վիճակահանությամբ բաշխում
կազմակերպիչներին` ըստ քննասենյակների:

25. Սովորողների մուտքը քննասենյակ սկսվում է քննական կենտրոնի ղեկավարի
հրահանգով:

26. Սովորողը քննություններին ներկայանում է անձը հաստատող փաստաթղթով`
անձնագրով, կամ ծննդյան վկայականով, իսկ մեդալի հավակնորդները՝ անձնագրով
կամ հաստատության տնօրենի կողմից տրված տեղեկանք` լուսանկարով:

27. Սովորողը մոտենում է վիճակահանության սեղանին և վիճակահանության թերթիկի
միջոցով որոշում իր նստարանի համարը: Կազմակերպիչը սովորողների տվյալ խմբի
ցուցակում գրում է սովորողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող
փաստաթղթի տվյալները, վիճակահանված նստարանի համարը: Սովորողը ցուցակում
ստորագրում է իր տվյալների տողում` «նստարանի համարը» սյունակում:

28.Քննասենյակում կայացած վիճակահանության արդյունքի համապատասխան` երկրորդ կազմակերպիչն օգնում է սովորողին` գտնելու իր տեղը և չի թույլատրում
տեղափոխություններ կատարել:

29. Քննությունը սկսվելուց առնվազն մեկ ժամ առաջ քննական կենտրոնի ղեկավարը ԳԹԿ ներկայացուցչից ստանում է քննական առաջադրանքների փաթեթները:

30. Քննությունը սկսվելուց առնվազն կես ժամ առաջ քննական կենտրոնի ղեկավարը
քննասենյակի պատասխանատուին տալիս է յուրաքանչյուր խմբի համար
նախատեսված փաստաթղթերի փաթեթը` բացի առաջադրանքներից:

31. Ավարտական քննություններին սովորողներին չի թույլատրվում քննասենյակ բերել
բջջային հեռախոսներ կամ կապի այլ միջոցներ, տետրեր, դասագրքեր, ուսումնական և
այլ ուղեցույց-ձեռնարկներ:

32.Սովորողի` քննասենյակում տեղավորվելուց հետո, քննական կենտրոնի ղեկավարը
կամ օգնականը քննասենյակ է բերում քննական առաջադրանքների ծրարները:

Քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպիչը ծրարները ցուցադրում է
սովորողներին և ներկա այլ անձանց (ծնողներ, հավատարմագրված դիտորդներ)`
նրանց ուշադրությունը հրավիրելով ծրարների փակ և ամբողջական լինելու
հանգամանքի վրա: Ծրար(ներ)ը բացելու համար պատասխանատուն հրավիրում է
առաջին նստարան(ներ)ին նստած սովորողներից մեկին:

Առաջին շարքում սովորողների բացակայության դեպքում` հրավիրվում է սովորող այլ շարքից: Ծրարների բացման մասին նշվում է արձանագրության մեջ:

33. Քննասենյակի պատասխանատուն (կազմակերպիչը) սովորողներին տեղեկացնում է
քննասենյակում վարքի կանոնների պահպանման, ինչպես նաև բողոքարկման
տեսակների մասին:

Քննասենյակում քննության անցկացման կարգն ընթերցելուց և սովորողներին ցուցումներ տալուց հետո կազմակերպիչները բաժանում են առաջադրանքները: Սովորողը, առաջադրանքը ստանալուն պես, շապիկի համապատասխան մասում գրում է քննասենյակի և իր նստարանի համարը:

Առաջադրանքների վերջնական բաշխումից հետո պատասխանատու կազմակերպիչը
հայտարարում է քննության սկիզբը, տևողությունը և գրատախտակին նշում է
քննության սկզբը և ավարտը:

34. Քննասենյակից սովորողը կարող է դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության
դեպքում, քննասենյակի պատասխանատուի թույլտվությամբ և միջանցքի հերթապահի
ուղեկցությամբ:

35. Խմբի կազմակերպիչը ավելորդ (չօգտագործված, խոտանված) քննական նյութերը
հաշվարկում, արձանագրում է, իսկ քննության ավարտից հետո փաթեթավորում և
հանձնում է քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպչին:

36. Առաջադրանքի բովանդակության վերաբերյալ սովորողի հարցերը չեն քննարկվում:

37. Քննության ընթացքում ի հայտ եկած տպագրական կամ այլ թերություններ ունեցող
առաջադրանքները փոխարինվում են նորով:

38. Քննության ընթացքում սովորողների կողմից առաջադրանքների կատարման
ժամանակ քննասենյակներում, բացի կենտրոնի ղեկավարից և կազմակերպիչներից,
կարող են ներկա գտնվել Նախարարության, մարզպետարանների, Երևանի
քաղաքապետարանի և ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչները:

39.Քննության ավարտից 20 րոպե առաջ քննասենյակի պատասխանատուն սովորողների ուշադրությունը հրավիրում է ժամանակի վրա և հիշեցնում առաջադրանքների պատասխանները համապատասխան ձևաթղթերի վրա անցկացնելու մասին:

40. Սովորողի կողմից սույն ընթացակարգի պահանջները խախտելու կամ դրանց
չենթարկվելու դեպքում քննասենյակի պատասխանատուին իրավունք է վերապահվում
մեկ անգամ նախազգուշացված սովորողին, քննական կենտրոնի ղեկավարի հետ
համաձայնեցնելով, հեռացնել քննասենյակից:

41. Հեռացվող սովորողից վերցվում են քննական նյութերը, պատասխանների ձևաթղթի
էջի վրա գրվում է` «Հեռացված է քննությունից»: Քննասենյակի և խմբի արձանագրու-
թյունների մեջ գրանցվում է այդ փաստը, հեռացվող սովորողի համարը, հեռացման
պատճառը:

42. Քննության համար նախատեսված ժամանակի ավարտին սովորողը հանձնում է իր
առաջադրանքը և ստորագրում իր անվան դիմաց: Եթե սովորողն ավարտել է
աշխատանքը սահմանված ժամանակից շուտ, ապա նա կարող է այն հանձնել և,
ստորագրելով իր անվան դիմաց, դուրս գալ քննասենյակից: Քննության համար
հատկացված ժամանակի ավարտին կազմակերպիչները սեղաններից հավաքում են
քննական թեստերը:

43. Սահմանված ժամկետում գրավոր աշխատանքը չավարտած սովորողներն այն
հանձնում են անավարտ վիճակում:

44. Պատասխանատուն առաջադրանքները քննության արձանագրության հետ հանձնում է քննական կենտրոնի ղեկավարին: Քննական կենտրոնի ղեկավարը, ներկայացված առաջադրանքները վերահաշվարկելով, լրացնում է քննական կենտրոնում անցկացված քննության վերջնական արձանագրությունը, որտեղ նշվում է քննության մասնակիցների, բացակաների, քննությունից հեռացվածների, որևէ պատճառով քննությունն ընդհատածների թիվը (եթե կան):

45. Քննության ավարտից հետո սովորողների ցուցակները պահվում են քննական
կենտրոնի ղեկավարի մոտ` մեկ տարի:

46. Քննական առաջադրանքները ստուգվում են քննական կենտրոնի ղեկավարի
հրամանով ստեղծված ստուգող հանձնաժողովի կողմից, քննության օրը` ժամը 1400-ին,
ԳԹԿ համակարգչային կայքում տեղադրված առաջադրանքների ճիշտ
պատասխանների հիման վրա: Ստուգող հանձնաժողովի նախագահն ի պաշտոնե
Հաստատության տնօրենն է:

47. 9-րդ դասարանում ստուգող հանձնաժողովի անդամների 50%-ը տվյալ առարկայի
մասնագետներ են:

48. 12-րդ դասարանում ստուգող հանձնաժողովի անդամները չեն կարող լինել տվյալ
առարկայի մասնագետներ:

49. Քննական արդյունքները գնահատելիս, քննական հանձնաժողովի անդամների միջև
տարաձայնություն առաջանալու դեպքում հարցը լուծվում է հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ` բաց քվեարկությամբ:

50. Քվեարկության արդյունքներում ստացված հավասար ձայների դեպքում վճռորոշ է `

1) 4-րդ դասարանում դասավանդող ուսուցչի առաջարկած գնահատականը,

2) 9-րդ և 12-րդ դասարաններում՝ քննական հանձնաժողովի նախագահի առաջարկած
գնահատականը,

3) նշանակված գնահատականի հետ համաձայն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի
անդամ(ներ)ը արձանագրության մեջ կարող է(են) կատարել հատուկ նշում:

51. Ստուգումն իրականացվում է ԳԹԿ-ի կողմից հրապարակված «Ցուցումներ»-ի
պահանջներին և չափանիշներին համապատասխան: Գրավոր աշխատանքի
սևագրությունը չի ստուգվում և չի գնահատվում:

52. Քննական աշխատանքների արդյունքները հրապարակվում են տվյալ քննության
հաջորդ օրը` ժամը 1400-ին: Քննական կենտրոնի ղեկավարը ցուցակների կրկնօրինակը փակցնում է քննական կենտրոնի մուտքի մոտ:

53. Քննական կենտրոնում քննությունների արդյունքների ցուցակներն առանձնացվում են ըստ դասարանների, ցուցակները վավերացվում են ստուգող հանձնաժողովի
նախագահի կողմից:

54. Բանավոր քննությունները ձայնագրվում և/կամ արձանագրվում են: Արձանագրության մեջ ներառվում են հարցատոմսի համարը, հարցերը, պատասխանները:

Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը, անդամները և տվյալ
սովորողը:

55. Քննությունների կազմակերպման, անցկացման և արդյունքների գնահատման
վերաբերյալ բողոքները կարող են լինել `

1) քննության անցկացման կարգի խախտման մասին

2) քննության արդյունքների հետ անհամաձայնության մասին,

3) թեստերի բովանդակության մասին:

56.Սույն կարգի 55-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետում նշված դեպքում սովորողը կարող է բողոք ներկայացնել քննական կենտրոնի ղեկավարին՝ քննության ավարիտց
անմիջապես հետո: Կենտրոնի ղեկավարը տեղում քննարկում և պատասխանում է
բողոքը ներկայացնողին:

57. Սույն կարգի 55-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված դեպքում բողոքները ներկայացվում են ստուգող կամ քննող հանձնաժողովի նախագահին` բանավոր քննության դեպքում` քննության պահին կամ մինչև քննասենյակից դուրս գալը և/ կամ քննության արդյունքները հրապարակելուց հետո` 24 ժամվա ընթացքում, գրավոր քննության դեպքում` քննության արդյունքները հրապարակելուց հետո` 24 ժամվա
ընթացքում:

Գրավոր քննության բողոքի արդյունքները, ոչ ուշ քան դիմումը ընդունելուց
հետո 24 ժամվա ընթացքում, գրավոր ներկայացվում է դիմողին:

58. Դիմում-բողոքների քննարկումից հետո կարող է որոշում ընդունվել քննության
գնահատականի պահպանման կամ բարձրացման, ինչպես նաև իջեցման մասին, որը
հրապարակվում է և ուղարկվում ԳԹԿ:

59. Բողոքարկման արդյունքների հետ անհամաձայնության դեպքում դիմումի հեղինակը
կարող է բողոքարկել վերադասության կարգով, Նախարարություն և (կամ) դատարան:

 

Գովազդ
Լրահոս
Ամենաընթերցված
ՕրվաՇաբաթվաԱմսվա
2017-11-28
Ի՞նչ կտա Հայաստանի սովորական քաղաքացիներին ՀՀ-ԵՄ համաձայնագիրը
Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, Արտակարգ և լիազոր դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին երեկ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում խոսեց Հայաստան-Եվրոպական միություն նոր համաձայնագրի մասին։